کارشناس حراست

 

نام: آقای امير شعاعي

سمت: کارشناس حراست

تلفن: 08134246747 داخلی 119