معاونت آموزشي

 

 

نام: مینا شریفیان

سمت: مدیر آموزش

تلفن: 08134246747 داخلی 114

کارشناس حسابداری و امور بانکی: خانم دانشوری - تلفن: 34246747- داخلی 112
کارشناس مدیریت و کامپیوتر: خانم غضنفری- تلفن: 34246747- داخلی 123