چارت دروس مدیریت

 

  کاردانی مدیریت بازرگانی                      

  کاردانی امور بانکی                               

  کاردانی مدیریت صنعتی                        

  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه         

  کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی     

  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی    

  کاردانی پیوسته امور اداری                     

  کاردانی امور بیمه