قابل توجه دانشجویانی که درس گرافیک را اخذ نموده اند

 

 

 دانشجویانی که درس آزمایشگاه گرافیک را با استاد صابری اخذ نموده اند روز دوشنبه 96/09/27 در کلاس حضور داشته باشند. حضور تمامی دانشجویان در کلاس الزامی است