شرکت کارکنان و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی الوند در راهپیمایی 9 دی

 

 

همزمان با یوم ا... 9 دی دانشجویان و کارکنان مؤسسه آموزش عالی الوند نیز همراه با آحاد مردم در راهپیمایی عظیم این روز شرکت نمودند.