مراسم غبار روبی مزار شهدا (2)

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت شرکت در مراسم غبار روبي از مزار شهدا روز پنج شنبه 95/11/21 ساعت 9:30 صبح در مؤسسه حضور بهم رسانید