روز جهاني زنان در رياضيات

 

 

به پيشنهاد كميته بانوان انجمن رياضي ايران روز تولد دكتر مريم ميرزاخاني به عنوان روز جهاني زنان در رياضيات در اتحاديه بين المللي رياضيدانان جهان به تصويب رسيد. لازم به ذكر است كه پيشنهاد اين موضوع توسط خانم دكتر دانشخواه (رئيس مؤسسه) طي يك پروپوزال به اين كنگره كه در كشور برزيل برگزار گرديد ارائه شد.

اين موفقيت را به كليه بانوان ايران و جامعه رياضي ايران تبريك عرض مي نماييم.