قابل توجه دانشجوياني كه درس رياضي 2 را اخذ نموده اند

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس رياضي 2 را اخذ نموده اند مي رساند پس از تسويه حساب مالي خود جهت گرفتن كارت ورود به جلسه به آموزش مراجعه نمايند