زمان انتخاب واحد كليه رشته ها

 

 

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند جهت انتخاب واحد در تاريخ 1397/07/01 به سايت مؤسسه مراجعه نماييد. بديهي است در صورت عدم انتخاب واحد مسئوليت آن به عهده دانشجو مي باشد.