اطلاعيه معرفي به استاد نيمسال 971

 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضیان اخذ درس معرفی به استاد می رساند زمان برگزاری امتحان 97/07/15 و 97/07/17  ساعت 8:30 صبح می باشد. متقاضیان می بایست شخصاً 8 روز قبل از تاریخ ذکر شده جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.