قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه

 

 

مهلت درخواست وام دانشجويي تا تاريخ 1397/08/01  الي 1397/09/15 مي باشد.

**اين تاريخ به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.

**دانشجويان متقاضي با توجه به تغيير رويه پرداخت وام هاي دانشجويي بايد به واحد مالي مؤسسه مراجعه نمايند.