اطلاعيه فرم تمديد سنوات

 

 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر 95 ميرساند در صورتي كه نسبت به تكميل فرم تمديد سنوات نيمسال  پنجم مراجعه ننموده اند هر چه سريعتر به آموزش مراجعه نمايند. مسئوليت عدم تكميل فرم بر عهده شخص دانشجو مي باشد.