اطلاعيه تكميل مدارك پرونده آموزشي

 

 

به اطلاع تمامي دانشجويان خصوصاً دانشجويان كارشناسي ارشد در مرحله دفاع مي رساند نسبت به تكميل پرونده در اسرع وقت به آموزش مراجعه نمايند در غير اينصورت مسئوليت بر عهده شخص دانشجو مي باشد.