اطلاعيه معرفي به استاد

 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضیان اخذ درس معرفی به استاد می رساند زمان برگزاری امتحان 97/08/14 ساعت 09:00 صبح می باشد. متقاضیان می بایست شخصاً 8 روز قبل از تاریخ ذکر شده جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.