عدم تشكيل كلاس استاد اشبه در تاريخ 1397/08/07

 

 

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كلاس جبراني استاد اشبه روز دوشنبه 1397/08/07 برگزار نمي گردد.