عدم تشكيل كلاس دكتر زندي

 

 

به اطلاع دانشجويان عزيز ميرساند كليه كلاس هاي دكتر زندي روز پنج شنبه مورخ 1397/08/10 برگزار نميگردد.