قابل توجه دانشجوياني كه درس كارآموزي اخذ نموده اند

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس كارآموزي را با دكتر وفايي اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز پنج شنبه 1397/08/24 ساعت 16-14 برگزار مي گردد.