جلسه معارفه با دانشجويان جديد الورود

 

 

جلسه معارفه دانشجويان جديد الورود (ورودي 98-97) كارشناسي ارشد رشته حسابداري مورخ 1397/08/24 و كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني مورخ 1397/09/01 با حضور رياست محترم مؤسسه ساعت 14-13 برگزار مي گردد.