حضور اساتيد، كاركنان و دانشجويان میسسه آموزش عالي الوند در راهپيمايي 13 آبان