زمان برگزاري امتحانات 29 دي ماه

 

 

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان گرامي و همكاران محترم مي رساند با توجه به تعطيلي روز شنبه مورخ 29/دي/1397 كليه امتحانات اين روز به روز شنبه مورخ 6/بهمن/1397 در همان ساعت و مكان موكول گرديد.